Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka

Broj: 11/2019
Datum: 14.05.2019.

Na osnovu člana 44. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, sazivam SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA Zavoda za ekonomiku i razvoj, Banja Luka koja će se održati u prostorijama Zavoda 14.06.2019. sa početkom u 11,00 časova.
Za Skupštinu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru verifikacione Komisije i podnošenje izvještaja o prisutnim akcionarima,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i brojača glasova,
3. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne Skupštine održane 22.06.2018.godine
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2018. godinu Zavoda za ekonomiku i razvoj, sa Izjavom o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja),
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2018. godinu,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja medjunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2018. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2018. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Zavoda za ekonomiku i razvoj za 2019. godinu,
9. Razno.

Pozivi za Skupštinu akcionara dostavljeni su putem pošte, a materijali i odluke o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva www.zerbl.org i internet stranici Berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci, u Ul.Mladena Stojanovića br. 4, u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Pozivaju se svi akcionari da prisustvuju Skupštini. Pravo pristupa i učešća u radu imaju akcionari prema spisku Centralnog registra hartija od vrijednosti, Banja Luka, na dan 04.06.2019.godine odnosno njihovi opunomoćeni predstavnici. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 17.06.2019. u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Predsjednik
Upravnog odbora
Makić Drago

 
Prečice: IZER