Toplana a.d. Prijedor saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 020- 1182/19
Dana: 15.5.2019. godine

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 14. i 15. Statuta "Toplana" a.d. Prijedor i Odluke Nadzornog odbora broj: 020-1134-5/19 od 15.5.2019. godine, Nadzorni odbor "Toplana" a.d. Prijedor

SAZIVA
DVADESET TREĆU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
"TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
za dan, 20.6.2019. godine (četvrtak), sa početkom rada u 11 časova

Dvadeset treća godišnja Skupština akcionara "Toplana" a.d. Prijedor biće održana u prostorijama "Toplana" a.d. Prijedor, ul. Rudnička br. 66.
Za dvadeset treću godišnju Skupštinu akcionara "Toplana" a.d. Prijedor predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa dvadeset druge vanredne Skupštine akcionara "Toplana" a.d. Prijedor.
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisne revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja u "Toplana" a.d. Prijedor za 2018. godinu.
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju "Toplana" a.d. Prijedor za 2018. godinu.
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja "Toplana" a.d. Prijedor za 2018. godinu.
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora "Toplana" a.d. Prijedor za 2018. godinu.
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju "Toplana" a.d. Prijedor za 2018. godinu.
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između "Toplana" a.d. Prijedor i povezanih lica.
10. Razmatranje i donošenje odluke o pokriću ostvarenog gubitka u "Toplana" a.d. Prijedor u 2018. godini.
11. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja "Toplana" a.d. Prijedor za 2019. godinu
12. Tekuća pitanja.

OBAVJEŠTENJE

U slučaju nemogućnosti održavanja dvadeset treće godišnje Skupštine akcionara "Toplana" a.d. Prijedor u naznačenom terminu, ponovljena Skupština održaće se na istom mjestu, sa istim dnevnim redom dana, 21.6.2019. godine (petak), u 11 časova.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 10 do 14 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći fizičkom licu mora biti ovjerena od nadležnog organa, a od akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 10.6.2019. godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Velimir Smiljanić, dipl. inž. mašinstva, s.r.

 
Prečice: TPPD