Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osigura-vajućeg društva "MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banjaluka, Upravni odbor osiguravajućeg društva "MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banjaluka je na sjednici održanoj dana, 13.5.2019. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVI (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA AD BANJALUKA

XVI redovna sjednica Skupštine akcionara "Mikrofin osiguranje" a.d. Banjaluka biće održana dana, 20.6.2019. godine, sa početkom u 15 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjaluci.
Za XVI sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
- Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
- Imenovanje Komisije za glasanje,
- Imenovanje ovjerivača zapisnika,
- Imenovanje zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana, 16.1.2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna "Mikrofin osiguranje" a.d. Banjaluka za 2018. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja odbora za reviziju
7. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru eksternog revizora za 2019. godinu
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti,
9. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora,
10. Razmatranje i usvajanje odluke o naknadi za članove Upravnog odbora,
11. Razmatranje i usvajanje Poslovnog plana za 2019. godinu
12. Razno.

U slučaju da XVI sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva "MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će biti održana sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu ak-cionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Banjaluka, 13.5.2019.
Broj: MFO-119-416


Predsjednik
Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

 

 
Prečice: MKOS