Vodovod a.d. Čelinac saziva 10. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod a.d. Čelinac

Na osnovu člana 54. Statuta „Vodovoda" a.d. Čelinac-Prečišćeni tekst, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 18.04.2019. godine,donio je

ODLUKU
o
sazivanju X redovne sjednice Skupštine akcionara „Vodovoda" a.d. Čelinac

Sjednica desete redovne Skupštine akcionara održat će se dana 20.06.2019.godine /četvrtak /sa početkom rada u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Ul. Majdanpečka 13, u Čelincu.
Za sjednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela:
a) Predsjedavajućeg Skupštine.
b) Komisije za glasanje.
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu
b) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018.godinu
c) Izvještaja o poslovanju Društva za 2018.godinu
č) Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja za 2018.godinu
ć) Finansijskog izvještaja Društva za 2018.godinu
d) Odluke o raspoređivanju dobiti za 2018.godinu
dž) Finansijskog plana Društva za 2019.godinu
đ) Finansijskog plana Društva za period 2019-2021.godine
4. Razno.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom dana 21.06.2019.godine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.06.2019.godine (10. dan prije održavanja Skupštine).
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 časova u Opštoj službi Preduzeća, Ulica Majdanpečka 13.
Ova Odluka će biti objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.

NADZORNI ODBOR

„VODOVOD" AD ČELINAC

 

 

 
Prečice: VDCL