Ugoturs a.d. Čelinac saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"UGOTURS" AD
Ulica Prve čelinačke lake brigade br 57, Čelinac

U skladu sa članom 64. Statuta, člana 2. Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva i odluke Upravnog odbora broj 2/19 od 26.4.2019. godine Upravni odbor

SAZIVA

XIV (četrnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "UGOTURS" AD Čelinac koja će biti održana dana, 26.6.2019. godine (srijeda), sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Čelincu, ulica Prve čelinačke lake brigade br 57. sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Razmatranje i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju:
a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2018. godinu;
b) Finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
c) Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o pokriću gubitaka;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
8. Razno

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 10 časova.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima u prostorijama Društva u terminu od 8 do 16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja Saziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan, 16.6.2019. godine
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: UGOT