Palas a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Palas a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 272., a u skladu sa članovima 267. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Hotel "Palas" a.d. Banjaluka br. 124-01/19 od 13.5.2019. godine, objavljujemo

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara Hotel "Palas" a.d. Banjaluka

I

Obavještavaju se akcionari Društva Hotel "Palas" a.d. Banjaluka da će godišnja Skupština akcionara biti održana dana, 20.6.2019. godine, u sjedištu Društva, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banjaluka sa početkom u 11 časova.

II

Za Sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje sjednice Skupštine akcionara održane 25.6.2018. godine;
4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2018. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti za 2018. godinu;

III

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 10.6.2019. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za isti dan, na istom mjestu, u 12 časova sa istim dnevnim redom.
Ponovljena Skupština može se održati i valjano odlučivati ako su prisutni ili predstav-ljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 60, Banjaluka, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. Društvo obezbjeđuje kopiju materijala. Materijal za Skupštinu akcionara biće dostavljen svim akcionarima koji imaju više od 2% od ukupnog broja akcija Društva.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: HPAL