Modriča MPI a.d. Modriča saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  MPI Modriča a.d. Modriča

Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA"
a.d. Modriča

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) i članom 48. Statuta Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, Upravni odbor Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča na sjednici održanoj dana 13.05. 2019. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mlinsko pekarska industrija "MODRIČA" a.d. Modriča, koja će se održati u petak, 31.05.2019. godine u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Riste Mikičića 90, 74480 Modriča.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (predsjednik skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine, održane 8.5.2019. godine;
3. Razmatranje i usvajanje odluke o trećoj emisiji akcija;
4. Razno.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 21.05. 2019. godine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Republike Srpske - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS, Nezavisne novine i Glas Srpske i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze i društva biće objavljen poziv za sjednicu skupštine akcionara, prijedlozi odluka i izvještaji koji se usvajaju. Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu društva svakim radnom danom u redovno radno vrijeme.
Razlog sazivanja vanredne skupštine akcionara je razmatranje i usvajanje odluke o trećoj emisiji akcija.

Upravni odbor

 

 




Prečice: MPIM