Komunalac a.d. Laktaši saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP "KOMUNALAC" a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", broj: 75/04 i 78/11) i člana 54. Statuta KP "Komunalac" a.d. Laktaši - prečišćeni tekst broj: 08-1-15/15 od 11.12.2015. godine, Nadzorni odbor KP "Komunalac" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana, 10.5.2019. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju 12. redovne sjednice Skupštine akcionara
KP "Komunalac" a.d. Laktaši

Saziva se 12. redovna sjednica Skupštine akcionara KP "Komunalac" a.d. Laktaši 14.6.2019. godine u 11 časova, u sali Skupštine opštine Laktaši.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- ovjerivača zapisnika,
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
v) Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
g) Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu,
d) Odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka za 2018. godinu,
đ) Izvještaja o planiranim aktivnostima (Plan poslovanja) za 2019. godinu
e) Odluke o izboru i imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu
4. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom dana, 20.6.2019. godine, sa početkom u 11 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 časova, u prostorijama Upravne zgrade KP "Komunalac" a.d. Laktaši, u ulici Mire Cikote br. 4, Laktaši.
Pozivaju se akcionari koji su na dan, 4.6.2019. godine, evidentirani u izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja su po zakonu, statutu Društva i opštim aktima Društva dužna da prisustvuju.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.
Ova odluka će se objaviti u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.

Broj: 1-136/19
Datum: 10.5.2019. god.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Milanović Bojana

 
Prečice: KOML