Guber a.d. Srebrenica saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD "GUBER" SREBRENICA

Na osnovu članova 267, 272. stav 4. i 442. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08; 58/09, 100/11 i 67/13] i Odluke Upravnog odbora AD "Guber" Srebrenica broj: 91-509/2019 od 8.5.2019. godine, Upravni odbor AD "Guber" Srebrenica objavljuje

POZIV
ZA XII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "GUBER" SREBRENICA

SKUPŠTINA ĆE BITI ODRŽANA DANA, 14.6.2019. godine ( PETAK) SA POČETKOM U 10 časova, U SREBRENICI, CRNI GUBER BB SREBRENICA, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Guber" Srebrenica
2. Upoznavanje sa odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XI redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Guber" Srebrenica
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanje finansijskog izvještaja Društva
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora
7. Razmatranje i donošenje odluke o raspoređivanju dobiti
8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva
9. Donošenje odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti
a) Kupovina nekretnina, otkup potraživanja i otkup vlasničkih udjela
b) Kreditno zaduženje
c) Uknjižba založnog prava na nekretninama

Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa "Za" ili "Protiv" prijedloga odluke, ili je "uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju, kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za akcionara-pravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD "Guber" Srebrenica ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresu stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština "Guber" AD Srebrenica (za komisiju za glasanje) Srebrenica ili direktno u Upravi društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u sjedištu Društva, na internet stranici berze i na internet stranici AD "Guber" Srebrenica www.termeguber.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan, 4.6.2019. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva biće održana istog dana, na istom mjestu sa početkom u 11 časova, sa istim dnevnim redom.

Broj: 202 /2019
Dana: 8.5.2019. godine


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: GUBE