Gradska toplana a.d. Doboj saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"GRADSKA TOPLANA" a.d. DOBOJ
Broj: 1112/19
Dana,3.5.2019. god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima , člana 21. i 27. Statuta "Gradska toplana" a.d. Doboj, privremeni Nadzorni odbor "Gradska toplana" a.d. Doboj na 20. redovnoj sjednici održanoj dana, 10.5.2019. godine, jednoglasno je donio Odluku o

SAZIVU

16. redovne sjednice Skupštine akcionara "Gradska toplana" a.d. Doboj, koja će biti održana dana, 17.6.2019. godine (ponedjeljak), sa početkom rada u 11 časova u sjedištu preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1.
Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 8. (osme) vanredne sjednice Skupštine akcionara "Gradska toplana"a.d. Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja "Gradska toplana" a.d. Doboj za 2018. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju "Gradska toplana" a.d. Doboj za 2018. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Gradska toplana" a.d. Doboj za 2018. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka "Gradska toplana"a.d. Doboj za 2018. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora "Gradska toplana" a.d. Doboj za 2018. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Odbora za reviziju "Gradska toplana" a.d. Doboj za 2018. godinu i izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju "Gradska toplana" a.d. Doboj i povezanih preduzeća za 2017. i 2018. godinu.
10. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora, ispred kapitala grada Doboja.
11. Donošenje odluke o uslovima, standardima i kriterijumima za izbor 4 (četiri) člana Nadzornog odbora ispred kapitala grada Doboja.
12. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje 4 (četiri) člana Nadzornog odbora , ispred kapitala grada Doboja.
13. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanje standarda i kriterijuma za izbor članova Odbora za reviziju "Gradska toplana"a.d. Doboj.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara, koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan, 7.6.2019. godine.
U slučaju odlaganja sjednice ponovljena sjednica biće održana dana, 26.6.2019. (srijeda). Materijali za sjednicu Skupštine akcionara mogu se razmotriti i preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1 , svakim radnim danom od 9 do 14 časova.

 

Predsjednik privremenog
Nadzornog odbora
Miloš Bukejlović s. r.

 
Prečice: GTDO