Progres a.d. Doboj saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Progres a.d. Doboj

KOMUNALNO PREDUZEĆE „PROGRES" AD DOBOJ
Ul. Karađorđeva br. 10 Doboj

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 48. stav 1. tačka 6. Statuta, Upravni odbor KP „Progres" AD Doboj Odlukom br. 636/19

SAZIVA

Godišnju Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća „Progres" a.d. Doboj za dan 17.06.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 08.00 časova u restoranu Društva u ulici Kralja Petra I.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaj za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaj za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu UO za 2018. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru internog revizora i izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova UO, Odluke o imenovanju novih članova UO i Odluke o visini naknada novoizabranim članovima UO;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i izabranih članova UO;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju ovlašćenja direktoru da izvrši nabavku poslovnog prostora ili gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju istog veličine od 150 do 200 m² za potrebe prodajnog salona RJ „Pogrebne djelatnosti".

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se u 11.00 časova isti dan, sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u Upravnoj zgradi KP „Progres" a.d. Doboj u ulici Karađorđevoj br. 10 u kancelariji pravne službe.

Napomena:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini, shodno članu 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima imaju akcionari upisani u Knjigu akcionara izdatu od strane Centralnog registra HOV 10. dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

 
Prečice: PRGS