Pošte Srpske a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 23, 24. i 43. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Godišnje skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-1468/19 od 10.05.2019.godine, Privremeni nadzorni odbor Preduzeća, saziva

GODIŠNJU SKUPŠTINU
AKCIONARA

Godišnja skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, održaće se dana 14.06.2019. godine (petak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj. 93 Banja Luka, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 29.03.2019. godine;
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje prečišćenog teksta Statuta Preduzeća,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Etičkog kodeksa Preduzeća
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2018.godinu (finansijskog izvještaja),
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti,
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2018.godinu,
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2018.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2018.godinu,
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2018.godinu,
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2018.godinu.
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća.

Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Preduzeća.
Akcionari Preduzeća imaju pravo da izvrše uvid u materijale, te prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, počev od 15.05.2019. godine.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Izvještaj Centralnog registra, kojim se utvrđuje pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionara, a koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, pribaviće se sa danom 04.06.2019.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 21.06.2019.godine (petak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, a u tom slučaju, Izvještaj Centralnog registra, kojim se utvrđuje pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionara, pribaviće se sa danom 11.06.2019.godine.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ovjerenu punomoć.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.

 

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG
NADZORNOG ODBORA
Željko Kovačević, dipl.ekonomista s.r.

 
Prečice: POST