RiTE Gacko a.d. Gacko saziva 18. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTE Gacko a.d. Gacko

-Nadzorni odbor
-Broj: 01-NO-I-6347/22
Gacko, 24.04.2019. godine

Na osnovu člana 268. stav 1.tačka a) Zakona o privrednim društvima, člana 44. tačka 4. Statuta Mješoviti Hol-ding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", A.D. Gacko, člana 8. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko",A.D. Gacko i Odluke o sazivanju Skup-štine akcionara, broj: 01-NO-6347/21 od 24.04.2019. godine, Nadzorni odbor Mješoviti Holding „Elektropri-vreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d.Gacko

SAZIVA
18. (osamnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", A.D. Gacko

18. (osamnaesta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko održaće se u Velikoj sali Pred-uzeća u Gacku, dana 23.05.2019.godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova.
U slučaju da se 18. vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica će se održati 30.05.2019. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D:
1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela predsjednika Skupštine akcionara zapisničara i dva ovjerivača,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 17. (sedamnaeste) vanredne sjednice Skupštine A.D
4. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izbor člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje-ZP „Rud-nik i TE Gacko", a.d, Gacko,
5. Donošenje Odluke o poništenju Javnog Konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko
6. Donošenje Odluke o ponovnom raspisivanju javnog Konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko
7. Tekuća pitanja
U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi 23.05.2019. godine (četvrtak),ponovljena će se održati 30.05.2019. godine(četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku, koji budu imali taj status na dan 13.05.2019. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti sačinjena u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara (Sl. Glasnik RS, broj:68/09 od 29.07.2009 godine) ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjerena od strane Suda. Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nad-ležnog organa.
Uvid u prijedlog akata materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Uprave (kancelarija Sindikata i Pravne službe) u vremenu od 7 do 15 časova. Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine na adresu MH „ERS" MP Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko. Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.
Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Grk, dipl. inž. el.

 
Prečice: RITE