Planina a.d. Han Pijesak saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Planina a.d. Han Pijesak

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"PLANINA" HAN PIJESAK

Datum: 22.04.2019. godine
Na osnovu članova 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13 i 100/17), Upravni odbor privrednog društva "Planina" AD Han Pijesak (u daljem tekstu: "Društvo") je na sjednici održanoj dana, 22.04.2018. godine, donio odluku kojom

SAZIVA

XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara "PLANINA" AD Han Pijesak koja će se održati 27.05.2019. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, Ulica Gajeva 1, Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine Društva;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti - prodaja građevinskih objekata i pripadajućeg zemljišta;
8. Razno.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 17.05.2019. godine. Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.

Obavještavaju se akcionari:

- da pod tačkom 6. dnevnog reda Skupštine akcionara Kontrolni akcionar je zatražio provođenje procedure potiskivanja manjinskih akcionara u skladu sa članomn 438. Zakona o privrednim društvima. Kontrolni akcionar Društva je „TC Zona" d.o.o. Banja Luka sa učešćem u ukupnom kapitalu Društva od 91,2144 %, odnosno posjeduje 1.913.776 akcija od ukupno emitovanih 2.098.106 akcija Društva. Na osnovu Zahtjeva i Izjave koju je dostavio, Kontrolni akcionar je spreman isplatiti manjinske akcionare po cijeni od 0,01 KM po jednoj akciji za svaku akciju koju manjinski akcionari posjeduju.
- pod tačkom 7. dnevnog reda Skupštine akcionara Društva, a u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima akcionari koji se protive donošenju Odluke mogu koristiti pravo nesaglasnog akcionara.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 17 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 08 do 16 časova u prostorijama Društva.


Upravni odbor

 
Prečice: PLAN