Izgradnja d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"IZGRADNJA" DD Brčko
Broj: 6/19
Datum: 23.4.2019.

Na osnovu člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH članova 23. i 24. Statuta "Izgradnje" dd. Brčko direktor društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU SKUPŠTINE "IZGRADNJE" DD BRČKO

Skupština dioničara "Izgradnje" d.d. Brčko biće održana dana, 29.5.2019. godine (srijeda), sa početkom u 14 časova u prostorijama zgrade "Delta", I sprat, Bulevar mira 4, Brčko.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine
3. Izvještaj o poslovanju društva za 2018. godinu
4. Revizorski izvještaj o poslovanju društva za 2018. godinu.
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2019. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ili raspodjele dobiti

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadležnog organa.
Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.
Za sve informacije u vezi sa održavanjem Skupštine dioničara možete se obratiti na tel. 049/212-247.
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.


Uprava
Petar Savić

 
Prečice: IZG9