Boska RK a.d. Banja Luka saziva 28. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Boska RK a.d. Banja Luka

Na osnovu Člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11) Upravni odbor Robne kuće "BOSKA" a.d. Banja Luka na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2019. godine doneo je Odluku kojom

SAZIVA
XXVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

XXVIII redovna sednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, saziva se za dan 28.05.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u SALI BEMIND ASTORIJA zgrada Energomonta u Banja Luci, Karađorđeva br. 2.
Za XXVIII redovnu sednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa XXVII redovne Skupštine akcionara održane 02.07.2018. godine.
5. Razmatranje i usvajanje
5.1 Izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu
5.2 Finansijskog izveštaja društva za 2018. godinu
5.3 Izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz redovnog poslovanja za 2018. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora društva za 2018. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu
9. Donošenje Odluke o imenovanu članova Upravnog odbora Robne kuće „BOSKA" a.d. Banja Luka.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13:00 časova na istom mestu sa predloženim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izveštaja CRHOV RS sa stanjem na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na XXVIII redovnoj sednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno overena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.

Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u u tekst predloga odluka uvrštenih u dnevni red XXVIII redovne sednice Skupštine akcionara svakim radnim danom od 09.00-15.00 časova u periodu od 26.04 - 27.05.2019. godine.


Broj: 438
Datum: 30.03.2019. godine


PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Gordana Kostić, s.r.

 

 
Prečice: BOSK