Fratello trade a.d. Banja Luka saziva 11. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Fratello trade a.d. Banja Luka

„FRATELLO TRADE" preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 45 i 48. Statuta „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na II sjednici održanoj dana 22.04.2019. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

XI redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Fratello Trade" a.d. Banja Luka, koja će se održati u četvrtak, 23.05.2019. godine u 14 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Ramići bb, 78000 Banja Luka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisničar, ovjerači zapisnika, komisija za glasanje);
2. Usvajanje zapisnika sa Vanredne skupštine akcionara, održane 08.11.2018. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2018. godinu;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Internog revizora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2018. godinu;
8. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju revidiranih Konsolidovanih finansijskih izvještaja „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2018. godinu
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izvještaja o poslovanju „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
10. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Fratello Trade" a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
11. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine i neraspoređene dobiti iz ranijih godina;
12. Razmatranje i donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija,stečenih 25.05.2018.godine otkupom pro-rata;
13. Izvještaj Upravnog odbora o realizaciji otkupa sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara u skladu sa članom 280. tačka 2. Zakona o privrednim društvima, po ovoj tački se ne glasa;
14. Razmatranje i donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija,stečenih 08.02.2019.godine otkupom od nesaglasnih akcionara;
15. Razno.

NAPOMENA

Saziv za XI Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Dnevne nezavisne novine" i „Euroblic press".
Saziv Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva u Banja Luci, Ramići bb, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 13.05.2019. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva jedan sat prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica - pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica, a punomoć data od strane akcionara koji su strani državljani, odnosno sa sjedištem van Bosne i Hercegovine - apostille pečatom.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 17 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Upravni odbor

 
Prečice: FRTL