Autoprevoz a.d. Banja Luka saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"AUTOPREVOZ"
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 39. i 48. Statuta društva "Autoprevoz" AD Banjaluka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-36/19 od 19.04.2018. godine

SAZIVA
se XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara
Akcionarskog društva "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banjaluka

XVIII redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banjaluka će se održati dana 23.05.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u hotelu "Grand", Subotička bb, 78000 Banjaluka.
Za sjednicu Skupštine, UO društva predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara društva,
2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,
4. Usvajanje Zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara Društva održane 27.06.2018. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
A) godišnjeg izvještaja direktora o poslovanju "Autoprevoz" AD Banjaluka za 2018. godinu,
B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banjaluka i NEOBAS d.o.o. Banjaluka u 2018. godini,
C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2018 - maj 2019. godine (od 17. do 18. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),
D) godišnjih finansijskih izvještaja "Autoprevoz" AD Banjaluka za 2018. godinu,
E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja "Autoprevoz" AD Banjaluka za 2018. godinu,
F) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banjaluka o obavljenoj reviziji redovnih fin. izvještaja i Izvještaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja "Autoprevoz" AD Banjaluka za 2018. godinu,
G) izvještaja Odbora za reviziju "Autoprevoz"ADBanjaluka za 2018. godinu,
6. Razno

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na XVIII redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 23.05.2019. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 13.05.2019. godine, lično ili zastupani po punomoćniku.
U slučaju da akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 68/09).
Ovaj saziv sa informacijama o pravima i obavezama akcionara objaviti u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", kao i na internet stranici društva www.autoprevoz.org , a o održavanju Skupštine akcionara obavijestiti nezavisnog revizora i fondove uz dostavljanje skupštinskog materijala.
Materijali za XVIII redovnu Skupštinu u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja, najkasnije 15 dana nakon objavljivanja saziva u dnevnim novinama, na navedenoj internet (web) stranici društva.


Upravni odbor
"Autoprevoz" AD Banjaluka

 
Prečice: APBL