Vazdušna banja a.d. Kneževo saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267. i člana 304 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08 i 58/09), i Odluke o sazivanju XIII redovne sjednice Skupštine akcionara broj:02-08/19 . od 15.4.2019. godine, Upravni odbor "Vazdušna banja" a.d. Kneževo

SAZIVA
XIII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
"VAZDUŠNA BANJA" AD KNEŽEVO

koja će biti održana dana, 15.6.2019. godine u sali hotela "Omar" u Kneževu, ul. Dujka Komljenović bb, sa početkom u 13 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela:
a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
b) Imenovanje Komisije za glasanje,
c) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika i zapisničara,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine akcionara "Vazdušna banja" AD Kneževo održane 30.7.2018. godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja poslovanja za 2018. godinu,
7. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2019. godinu,
8. Tekuća pitanja.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske na dan, 10.6.2019. godine.
U slučaju da Skupština ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana 22.6.2019. godine u 13 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je svakom akcionaru u sjedištu društva u redovno radno vrijeme. Oglas o sazivu XIII redovne sjednice Skupštine akcionara biće objavljena na oglasnoj tabli društva i u dnevnom listu.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Bore ŠKELJIĆ

 

 
Prečice: VAZB