Komunalac a.d. Derventa saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Derventa

"Komunalac" a.d. Derventa
NADZORNI ODBOR
Broj: 302 /19
Datum: 13.04.2019. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS" br.75/04 i 78/11), te člana 267. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kao i člana 28. i 55. Statuta "Komunalac" a.d. Derventa Nadzorni odbor, na svojoj 28. sjednici održanoj 13.04.2019.godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju 18. godišnje sjednice Skupštine akcionara
„Komunalac" a.d. Derventa

Saziva se 18. godišnja sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, koja će se održati u prostorijama Centra za kulturu u Derventi, ul. Trg oslobođenja bb, dana 28.05.2019. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor tri člana komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 17. godišnje sjednice Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, održane dana 12.09.2018.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima „Komunalac" a.d. Derventa za 2018. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja "Komunalac" a.d. Derventa za 2018.godinu.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018.godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju "Komunalac" a.d. Derventa u 2018.godini.
7. Razmatranje i usvajanje Plana rada i poslovanja „Komunalac" a.d. Derventa za 2019.godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Komunalac" a.d. Derventa u 2018.godini.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Komunalac" a.d. Derventa u 2018.godini.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o iznosu novčane naknade predsjedniku Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 29.05.2019. godine u 11.00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 18.05.2019.godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana od 10-14 časova, u Upravnoj zgradi "Komunalac" a.d. Derventa, ulica Njegoševa 1.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Kuzmanović Siniša

 
Prečice: KMND