ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina - Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine akcionara

Izvor:  DUIF Invest nova a.d. Bijeljina

Društvo za upravljanje
investicionim fondovima
„INVEST NOVA" a.d. Bijeljina
Broj: UO-IX-02/2019
Datum: 15.04.2019

Na IX sjednici Upravnog odbora društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova" a.d. Bijeljina, održanoj dana 15.04.2019. godine, usvojena je

ODLUKA
o dopuni dnevnog reda glavne (godišnje) sjednice skupštine akcionara
ZIF „Unioinvest fond" a.d. Bijeljina

I

Vrši se dopuna dnevnog reda skupštine akcionara ZIF „Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, koja je zakazana za dan 07.05.2019. godine Odlukom UO društva o sazivanju glavne (godišnje) sjednice skupštine akcionara fonda, broj: UO-VII-08/2019 od 03.04.2019. godine, i koja je dana 04.04.2019. godine godine objavljena na internet strani društva za upravljanje, na internet strani Banjalučke berze i u dnevnim listovima „Glas Srpske" a.d. Banja Luka i „Blic" Banja Luka.

II

Dnevni red se dopunjava sa dvije nove tačke:
- Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, koja će se razmatrati kao tačka broj 8.
- Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, koja će se razmatrati kao tačka broj 9.
Tačka broj 8. Tekuća pitanja postaje tačka broj 10.

III

Odluka o dopuni dnevnog reda skupštine akcionara fonda će se objaviti na web strani društva za upravljanje i na internet strani Banjalučke berze.

IV

Odluka stupa na snagu dana usvajanja .


PREDSJEDNIK UO
Srđan Stanojević

 
Prečice: UNIP