KP Bobas a.d. Kotor Varoš saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Bobas a.d. Kotor Varoš

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 127/08, 58/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", broj 75/04 i 78/11) i člana 54. tačka 4. Statuta KP "Bobas" a.d. Kotor Varoš - prečišćen tekst, Nadzorni odbor, dana 11.4.2019. godine

SAZIVA

četrnaestu redovnu Skupštinu akcionara KP "Bobas" a.d. Kotor Varoš koja će biti održana u sali Skupštine opštine Kotor Varoš dana, 21.5.2019. godine /utorak/ sa početkom u 9 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara Društva, predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela:
- komisije za glasanje,
- dva ovjerivača zapisnika,
- zapisničara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa trinaeste redovne Skupštine akcionara održane dana, 29.6.2018. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja
- KP "Bobas" a.d. Kotor Varoš za 2018. godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,
- Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine,
- Plana poslovanja za 2019. godinu,
- Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2019 - 2021. godina,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Odbora za reviziju za 2018. godinu
6. Razno.

Pravo odlučivanja u Skupštini imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji raspolažu sa akcijama Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan, 11.5.2019. godine /deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine/. Princip jedna akcija jedan glas. Akcionari ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu izvršiti uvid u materijale za ovu Skupštinu u prostorijama preduzeća. U slučaju nepostojanja kvoruma za održavanje Skupštine, ponovljena Skupština akcionara, biće održana na istom mjestu dana, 22.5.2019. godine, sa početkom u 9 časova. Informacije se mogu dobiti putem telefona broj 051/783-119.

Broj: 972/19
Datum: 11.4.2019.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Nedeljko Glamočak, dipl. pravnik

 
Prečice: BOBS