SHP Celex a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

SHP CELEX AD BANJALUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 07/ 2019. godine
Datum: 4.4.2019. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g., a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17) i člana 54. Statuta Tvornice papira SHP Celex a.d. Banjaluka (br. OPU 1082/2012 - Prečišćeni tekst), Upravni odbor Tvornice papira SHP Celex a.d. Banjaluka objavljuje

POZIV

za XX godišnju sjednicu Skupštine akcionara Tvornice papira SHP Celex a.d. Banjaluka (dalje: Društvo), za dan 16.5.2019. godine u sjedištu Društva, u ulici Veljka Mlađenovića bb, Banjaluka, sa početkom u 10 sati.
U slučaju da se u zakazano vrijeme ne održi XX Skupština akcionara, ponovljena Skupština će biti održana 17.5.2019. godine, sa početkom u 10 časova u mjestu održavanja XX Skupštine.
Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
a. Izbor Komisije za glasanje,
b. Izbor zapisničara,
c. Izbor ovjerivača zapisnika,
d. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
2. Usvajanje zapisnika sa XIX Skupštine akcionara Društva.
3. Usvajanje zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara Društva
4. Razmatranje revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora, usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja), usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu, usvajanju izvještaja Odbora za reviziju za 2018. godinu.
5. Razmatranje i donošenje odluke o raspoređivanju neto dobiti i pokriću gubitka.
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2019. godinu
7. Razmatranje i donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2019. godinu.
8. Razmatranje i donošenje odluka o razrješenju članova Upravnog odbora.
9. Razmatranje i donošenje odluka o imenovanju člana Upravnog odbora.
10. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju.
11. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju

Ovaj poziv o sazivanju Skupštine akcionara Društva objaviće se bez prekida na internet stranici Društva www.shp-group.eu, na internet stranici Banjalučke berze i u dva dnevna lista koji su registrovani na području Republike Srpske.
Sve materijale i prijedloge odluka akcionari mogu preuzeti sa internet stranice Društva ili dobiti u sjedištu Društva svakim radnim danom od 9 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno na dan, 6.5.2019. godine.

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dr Stevan Lomić, s.r.

 
Prečice: CELX