Duvan a.d. Bijeljina saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Duvan a.d. Bijeljina

,,DUVAN" AD
Ul. Stefana Dečanskog ,125 BIJELJINA

Broj: 333/19
Dana: 11.04.2019. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim preduzećima i člana 73. Statuta ,,Duvan" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 11.04.2019. god. donio:

O D L U K U  O  S A Z I V U

XXIV redovne Skupštine akcionara ,,Duvan" a.d. Bijeljina

Sjednica Skupštine akcionara ,,Duvan" a.d. Bijeljina održaće se dana 24.05.2019. god. (petak) sa početkom u 11 časova u sjedištu Društva, ulica Stefana Dečanskog br. 125, Bijeljina.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tijela:
o verifikacione komisije,
o zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIII Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja
za 2019. godinu,

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skuptine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.05.2019. god.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 03.06. 2019. god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova.
Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva, u uluci Stefana Dečanskog br. 125 Bijeljina, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu Banjalučke berze www.blberza@com.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Pašaga Halilović

 
Prečice: DUVN