Meridian a.d. Banja Luka saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Veselina Masleše 21/II, Banjaluka
UPRAVNI ODBOR
Broj: 39/19
Datum: 28.3.2019.

Na osnovu čl. 304., a u vezi sa čl. 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13) Upravni odbor MERIDIAN ad. Banjaluka na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana, 28.3.2019. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

1. SAZIVA SE 24. Skupština akcionara (godišnja skupština) koja će biti održana dana, 30.4.2019. (utorak), u prostorijama Uprave društva u Banjaluci, Veselina Masleše 21/II, sa početkom u 12 časova.

2. Oglas o sazivu skupštine objaviti najkasnije 30 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području RS sa sljedećim predloženim

DNEVNI REDOM

2.1 Izbor predsjednika skupštine
2.2 Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
2.3 Izvještaj komisije za glasanje
2.4 Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane 18.12.2018. godine
2.5 Razmatranje i usvajanje:
- izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2018. god.
- izvještaja nezavisnog revizora za 2018. god.
- finansijskog izvještaja društva za 2018. god.
2.6 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2018. god.
2.7 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju društva za 2018. god.
2.8 Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. god.

3. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će biti održana istog dana u 13 časova, na istom mjestu, sa predloženim dnevnim redom.

4. Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan, 20.4.2019. god.

5. Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banjaluci, Ul. Veselina Masleše 21/ II svakim radnim danom od 8 do 15 časova.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik
Upravnog odbora

 

 
Prečice: MRDN