Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina

NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 33. Statuta AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1974/04 od 20. oktobra 2004. godine, Nadzorni odbor na 20. (dvadesetoj) redovnoj sjednici održanoj dana 27.marta 2019. godine donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU 20. (DVADESETE) REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA

I

SAZIVA SE 20. (dvadeseta) redovna sjednica Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za dan 30. april 2019. godine sa početkom u 12:00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 20. (dvadeseta) redovna sjednice ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 07.maja 2019. godine sa početkom u 12:00 časova.

II

Za 20. (dvadesetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. (devetnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 21. maja 2018. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD „Vodovod n kanalizacija"Bijeljina za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za revizcju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl.RS",broj 75/04 i 78/11);
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2018. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;
8. Razmatranju i usvajanju Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2018. godinu sa Akcionim planom;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitaka po Godišnjem obračunu za 2018. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora (predlagač Uprava Društva);
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija"Bijeljina za 2019. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o kreditnom zaduženju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina ;
12. Tekuća pitanja.

III

ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 20. (dvadesete) redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 20.april 2019. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 27) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.


Broj: NO-761 -13/19
Dana, 27.marta 2019. godine
Bijeljina


PREDSJEDNIK
mr Škorić Miroslav

 


Prilog:Prečice: VKBJ