Semberija transport a.d. Bijeljina saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"SEMBERIJA - TRANSPORT" AD Bijeljina
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke o sazivanju XX godišnje Skupštine akcionara "SEMBERIJA - TRANSPORT" AD Bijeljina, broj: 194/19 od 27.3.2019. godine, Upravni odbor upućuje:

POZIV
za XX godišnju Skupštinu akcionara "SEMBERIJA - TRANSPORT" AD Bijeljina

Pozivamo Vas da prisustvujete XX godišnjoj Skupštini akcionara, koja će biti održana dana, 30.4.2019. godine (utorak), u prostorijama Društva, u ulici Moskovska br. 1, Bijeljina, sa početkom u 10 časova.
Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Izbor radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova Komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara.
4. Usvajanje zapisnika sa XIX godišnje Skupštine akcionara.
5. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu.
6. Usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu
7. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu.
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu.
9. Razmatranje informacije o Planu poslovanja Društva za 2019. godinu.
10. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu.
11. Usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu.
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta - PREČIŠĆENI TEKST, broj: 4307/11 od 20.12.2011 godine
13. Prijedlog odluke o osnivanju poslovne jedinice "SEMBERIJA - TRANSPORT" AD Bijeljina, PJ Kafe-bar "SEMBERIJA TRANSPORT"
14. Prijedlog odluke o osnivanju poslovne jedinice "SEMBERIJA - TRANSPORT" AD Bijeljina, PJ Kiosk "SEMBERIJA TRANSPORT"
15. Prijedlog odluke o brisanju RJ Turistička poslovnica "SEMBERIJA TRANSPORT", Njegoševa 4, Ugljevik
16. Razno.

Društvo obezbjeđuje kopiju finansijskog izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja, izvještaj o poslovanju Društva i radu Upravnog odbora, tekst prijedloga za izmjenu i dopunu Statuta, i druga akta, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva, Služba opštih i pravnih poslova, Moskovska 1, u vremenu od 7 do 15 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na XX godišnjoj Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja iz knjige akcionara Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banjaluka, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.4.2019. godine.
U slučaju ne održavanja Skupštine zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati dana, 3.5.2019. godine, sa početkom u 10 sati. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o posjedovanim akcijama za koje se daje punomoć. Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.
Odluka o sazivanju Skupštine akcionara objaviće se u dnevnim novinama "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", kao i na internet stranici Banjalučke berze.

Bijeljina, 27.3.2019. godine
Broj: 195/19

Predsjednik Upravnog odbora
Muhidin Hujdurović

 

 
Prečice: SMBT