Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a), 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-34/16 od 26.3.2019. god.

SAZIVA

Četvrtu (IV) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banjaluka, koja će se održati dana, 15.4.2019. godine, sa početkom rada u 12 časova, u Sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanječlanova Komisije za glasanje, zapisničara, idva akcionara koji ovjeravajuzapisnik.
3. Razmatranjeiusvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara.
5. Usvajanje zapisnika sa III vanredne sjednice i III ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara.
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora.
8. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora.
9. Razno

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 5.4.2019. godine, (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine društva u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 7 do 15 časova, u vremenu od sazivanja do dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtijeva kopije teksta Statuta, odluke o izboru Upravnog odbora, finansijskih izvještaja zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d. i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 15 dana, a najviše 30 dana prije održavanja Skupštine.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.

OBRAZLOŽENJE SAZIVA SKUPŠTINE:
Četvrta vanredna sjednica Skupštine akcionara se saziva na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora, jer su u prethodnom periodu upražnjena dva mjesta u Upravnom odboru zbog podnošenja ostavke od strane dva člana, te se u skladu sa odredbama Statuta mora sazvati vanredna skupština akcionara na kojoj će se izvršiti izbor novih članova Upravnog odbora.
Takođe, predložene su i izmjene i dopune Statuta, a koje se odnose na promjene u organima Društva, jer se predlaže formiranje izvršnog odbora kojeg čine izvršni direktori i generalni direktor, koji je i predsjednik izvršnog odbora.
NAPOMENA: Treća vanredna sjednica i treća ponovljena vanredna sjedagaca Skušgagae akcionara koje su sazvane iz gore navedenih razloga, nisu održane zbog nedostatka kvoruma.

Broj: S-IV/19
Dana: 26.3.2019. godine


UPRAVNI ODBOR

 

 
Prečice: JLLC