Komercijalna banka a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komercijalna banka a.d. Banja Luka

Komercijalna Banka AD Banja Luka
Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 54. i 66. Zakona o bankama RS (Sl. glasnik RS broj 04/17 i 19/18) i člana 19. Statuta Komercijalne Banke AD Banja Luka, Nadzorni odbor Banke dana 19.03.2019. godine

SAZIVA

19. (devetnaestu) redovnu sjednica Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka, koja će se održati dana 22.04.2019. godine (ponedeljak) u 11,00 časova u prostorijama Komercijalne Banke AD Banja Luka, Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka

Za sjednicu skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka predlaže se sledeći:

Dnevni red

1. Izbor Predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje
• Komisije za glasanje
• Akcionara koji overavaju zapisnik
• Zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa 8. (osme) vanredne sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje
• Godišnjih finansijskih izvještaja na dan 31.12.2018. godine
• Godišnjeg izvještaja o poslovnju banke za 2018. godine, sa izvještajem vanjskog (eksternog) revizora,
5. Razmatranje i usvajanje
• Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. g.
• Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. g.
• Informacije o naknadama,ugovorima i imovinskom stanje članova organa banke i višeg rukovodstva
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu sredstava rezervi za potencijalne gubitke u zakonske rezerve
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjele dobiti ostvarene u 2018. godini
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Strategije i biznis plana 2019-2021. godina
10. Razmatranje i davanje saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih u Komercijalnoj Banci AD Banja Luka
11. Razno

Napomena:
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze deseti dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine odnosno akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze dana 12.04.2019. godine.

Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici berze, kao i u prostorijama Banke u Banjoj Luci u ul. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr Vladimir Medan

 
Prečice: KMCB