Kooperativa PP a.d. Teslić saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Kooperativa PP a.d. Teslić

AD „KOOPERATIVA" Teslić
Broj:7/2019
Datum:13.03.2019.godine

Na osnovu člana 267.272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 127/089 , 58/09, 67/13 i 100/17) , Upravni odbor AD"Kooperativa „ Teslić na sjednici održanoj dana 13.03.2019. godine donio je odluku broj 6/19 kojom


SAZIVA
Godišnju Skupštinu akcionare AD „Kooperativa" Teslić koje će se održati dana 19.04.2019. godine sa početkom u 12 časova u upravnoj zgradi društva u ulici Jovana Raškovića broj 15. U Tesliću .


U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma ponovljena skupština će se održati dana 24.04.2019. godine u isto vrijeme , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom . Za sjednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1.Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje tijela.( Komisija za glasanje , dva ovjerivača zapisnika i zapisničara)
2.Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
3.Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda.
4.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.04.2018. godine.
5.Razmatranje i usvajanje Završenog računa za 2018. godinu.
6.Razmatranje prijedloga Statuta sa obrazloženjem i donošenje odluke o usvajanju Statuta AD"Kooperativa „ Teslić.
7.Tekuća pitanja.


Pozivaju se akcionari da lično ,putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuje u radu Skupštine.Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine odnosno na dan 09.04.2019. godine.
Društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske ,Glas Srpske i Nezavisne novine , na oglasnoj tabli društva i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Akcionari imaju mogućnost uvida u sve materijale za Skupštinu akcionara radnim danom u sjedištu Društva . Informacije na telefon 053/433-234.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jović Tatjana
Prečice: KOOP