Kamenolomi a.d. Zvornik saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 05-105/19
Datum; 13.3.2019. godine

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 55. Statuta AD "Kamenolomi" Zvornik, Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj 13.3.2109. godine donio odluku o sazivu 19. redovne

SKUPŠTINE AKCIONARA

Skupština akcionara će biti održana dana, 15.4.2019. godine, u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, ulica Gajeva 1, Banjaluka, sa početkom u 13 časova, uz predloženi sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine,
a) Izbor verifikacione komisije i verifikacija mandata
b) Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
v) Razrješenje postojećeg predsjedavajućeg Skupštine akcionara
g) Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne 18. vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 8.10.2018. godine;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
5. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2018. godinu
7. Izbor i imenovanje nezavisnog revizora, za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje informacije o planu poslovanja Društva za 2019. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija na otkupioca,
10. Tekuća pitanja

U slučaju da 19. redovna Skupština akcionara AD "Kamenolomi" Zvornik ne bude održana zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima RS, sjednica Skupštine akcionara će biti održana 30.4.2019. godine u 14 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom. Pravo da učestvuje u radu skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na dan 5.4.2019. godine. Akcionari mogu glasati i pisanim putem uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine akcionara.
Materijali za dnevni red dostupni su na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Jošanici bb, Zvornik i mogu se pogledati svakim radnim danom od 7 do 15 časova počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine akcionara, u Pravnoj službi Društva.
Oglas o sazivanju 19. redovne Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Društva i Banjalučke berze i najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje i distribuira na području Republike Srpske, najmanje 30 dana prije održavanja zasjedanja.

Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima, otkupilac d.o.o. "TREND" Bratunac sa sjedištem u ulici Svetog Save bb, 75420 Bratunac, donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,10 KM za jednu akciju.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

 
Prečice: KMNL