Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor - Dopuna dnevnog reda 32. redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR
Broj: PUO/12/R/19
Dana: 11.3.2019. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 i 100/17), te člana 35. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, privremeni Upravni odbor Društva je na svojoj 12. (dvanaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 11.3.2019. godine, donio Odluku kojom objavljuje

IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA

za 32. (trideset i drugu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor koja je zakazana za dan, 10.4.2019. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 11 časova, utvrđuju se sljedeće izmjene i dopune dnevnog reda:

1. Poslije tačke 3. dodaje se nova tačka 4. koja glasi: "Informacija sa 31. (trideset i prve) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor ;

Shodno navedenoj dopuni, mijenja se redoslijed tačaka dnevnog reda (u smislu da prijašnja tačka 4, postaje tačka 5, tačka 5 postaje tačka 6, i tako redom).

2. Tačka 15. (u ranije objavljenom dnevnom redu tačka 14.), "Razmatranje i usvajanje Od-luke o pokriću ostvarenog gubitka" skida se sa dnevnog reda, te se umjesto iste pod istim rednim brojem 15. uvrštava tačka koja glasi: "Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za2017. godinu".

3. Poslije tačke 16. (u ranije objavljenom dnevnom redu tačka 15.), dodaje se nova tačka 17. koja glasi: "Informacija o statusu povezanog pravnog lica "Sever" d.o.o. Prijedor ;

4. Ove izmjene i dopune dnevnog reda za 32. (trideset i drugu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, imaju se objaviti u dvjema različitim dnevnim novinama koje se distribuišu na teritoriji Republike Srpske.

5. Ostale tačke dnevnog reda ostaju nepromijenjene.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik privremenog
Upravnog odbora
Draško Ljubičić, dipl. inž. el.

 
Prečice: LJUB