Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva redovna sjednica Skupštine akcionara

Cirkularna odluka br. 3/19
Upravnog odbora
od 22.2.2019.

I

Saziva se XIX redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 24.4.2019. godine (srijeda) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 9 časova.

II

Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1) Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
2) Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2018. godinu
4) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu
5) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2018. godinu
6) Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2018. godine
7) Donošene odluke o rasporedu sredstava zakonskih rezervi
8) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2019. godinu
9) Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2018. godinu

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 14.04.2019. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba


Upravni odbor

 
Prečice: SODJ