Pavlović International Bank a.d. Bijeljina saziva specijalnu Skupštinu akcionara (PIBB-P-A)

Izvor:  Pavlović International Bank a.d. Bijeljina

PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD
SLOBOMIR,BIJELJINA
-NADZORNI ODBOR-
Broj: 01-2-3511/19
Dana, 11.03.2019.

Na osnovu člana 54. stav (2) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/2017), člana 31. stav 1) i 62. stav 1) Statuta Pavlović International Bank a.d Slobomir, Bijeljina broj: 01-1-14084/17 od 23.10.2017. god, i Odluke Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj 01-2-3510/19 od 11.03.2019. god:

S A Z I V A M
SPECIJALNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA,
VLASNIKA PRIORITETNIH AKCIJA, PIBB-P-A
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD SLOBOMIR, BIJELJINA


Dana 28.03.2019. godine u 10,00 časova u Slobomiru, Bijelјina.
Za specijalnu sjednicu Skupštine akcionara, vlasnika prioritetnih akcija, oznake PIBB-P-A, predlažem sledeći:

Dnevni red:


1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Informacija o Godišnjem izvještaju o poslovanju i finansijskom izvještaju Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2018. god. sa Izvještajem privrednog društva za reviziju za 2018. godinu,
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na pokriće dijela gubitka, smanjenjem osnovnog kapitala na teret prioritetno nekumulativnih konvertibilnih akcija, PIBB-P-A,
5. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara, vlasnika prioritetnih nekumulativnih konvertibilnih akcija, PIBB-P-A, kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1. Bijelјina od 8 do 15 časova, odnosno na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Milovan Erić s.r.
Prečice: PIBB