Brčko - gas osiguranje d.d. Brčko saziva 62. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 05-10/19 UO
Datum: 1.3.2019. godine

Na osnovu člana 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 49/11] i člana 47. Statuta Dioničkog društva za osiguranje "Brčko-gas osiguranje" Brčko, Upravni odbor na sjednici održanoj dana, 1.3.2019. godine, donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU 62. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA
"BRČKO-GAS OSIGURANJE" DD BRČKO

Saziva se 62. redovna sjednica Skupštine dioničara "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko koja će biti održana dana, 8.4.2019. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10 časova.
Zasjedanje Skupštine dioničara održaće se u prostorijama sjedišta "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8.
Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i verifikacione komisije,
2. Usvajanje zapisnika sa 61. redovne sjednice Skupštine dioničara,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko za 2018. godinu,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko za 2018. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko za 2018. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti "Brčko-gas osiguranje" d.d. Brčko za 2018. godinu,
7. Donošenje odluke o isplati dividende,
8. Tekuća pitanja

Pozivaju se svi dioničari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine. Punomoć o zastupanju dioničari dostavljaju na adresu sjedišta "Brčko-gas osiguranje" dd. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8, Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine dioničara. Pravo učešća na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Brčko distrikta BiH 30 dana prije održavanja sjednice.
Uvid u materijal za ovu sjednicu Skupštine dioničari mogu izvršiti u sjedištu "Brčko-gas osiguranje" d.d. u Brčkom, ulica Banjalučka broj 8, svakog radnog dana od 8 do 16 časova. U slučaju da sjednica dioničara ne bude održana navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine dioničara održaće se 15.4.2019. godine na istom mjestu sa početkom u 10 časova, sa istim dnevnim redom.


UPRAVNI ODBOR
Predsjednik
Sofić Cvijetin, dipl. pravnik

 
Prečice: BGO9