Pavlović International Bank a.d. Bijeljina ponovo saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Pavlović International Bank a.d. Bijeljina

Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-2-2804/19
Dana, 28.2.2019.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1] Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/2017) i člana 36. stav 1. i člana 62. stav 1) Statuta Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj: 01-1-14084/17 od 23.10.2017. god., i Odluke Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj 01-2-2803/19 od 28.2.2019. god.:

SAZIVAM
I REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina U 2019. GODINI

Dana, 1.4.2019. godine, u 11 časova u Slobomiru, Bijeljina.
Za I redovnu sjednicu Skupštine u 2019. godini predlažem slje-deći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njiho-vih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine u 2018. godini,
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i fi-nansijskih izvještaja Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2018. god. sa Informacijom o ostvarenju Plana poslovanja za 2018. godinu i sljedećih izvještaja:
a) Izvještaj privrednog društva za reviziju za 2018. godinu,
b) Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina i rada Uprave Banke za 2018. godinu,
c) Izvještaj o radu Odbora za reviziju Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2018. godinu,
d) Izvještaj o radu interne revizije Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina za 2018. godinu,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina iz 2018. godine,
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o XVIII emisiji redovnih akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina, 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o XIX emisiji prioritetno nekumulativnih konvertibilnih akcija PIBB-P-A akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o XX emisiji prioritetno nekumulativnih konvertibilnih akcija PIBB-P-B po osnovu smanjenja osnovnog kapitala Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
11. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o XXI dvadeset prvoj emisiji redovnih/ običnih akcija upućenoj investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
13. Razmatranje Prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti kandidata za člana Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
15. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama novoimenovanog člana Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina,
16. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2019. godinu, i Odluku o isplati varijabilnih naknada članovima Uprave, Nadzornog odbora, kontrolnim funkcijama i ostalim zaposlenim u Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina u 2019. godini,
17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o imovinskom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina sa informacijom o naknadama i ugovorima članova Uprave i Nadzornog odbora,
18. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1, Bijeljina od 8 do 15 časova.

Napomena: Odluka o održavanju I redovne sjednice Skupštine Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj 01-2-1245/19 od 31.1.2019. god. na osnovu koje je objavljen Saziv za I redovnu sjednicu Skupštine Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina u 2019. godini broj 01-2-1246/19 od 31.1.2019. god. stavljena je van snage Odlukom o održavanju I redovne sjednice Skupštine Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina broj 02-2-2803/19 od dana 28.2.2019. god. na osnovu koje je sačinjen ovaj Saziv.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Milovan Erić s.r.

 
Prečice: PIBB