UniCredit Bank a.d. Banja Luka saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju godišnje XXVI Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-20/19 od 26.2.2019. godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju godišnje XXVI Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Obavještavaju se akcionari UniCredit Bank a.d. Banja Luka da će godišnja XXVI Skupština UniCredit Bank a.d. Banja Luka biti održana 9.4.2019. godine (utorak) sa početkom u 11 sati, u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, na adresi Marije Bursać broj 7.
Za godišnju XXVI Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXV Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 25.9.2018. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa navedenim finansijskim izvještajima
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rasporedu formiranih regulatornih rezervi u redovni osnovni kapital i tretman zadržane dobiti (zadržane zarade) iz prethodnih godina Banke
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvarene u 2018. godini
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz ostvarene neto dobiti za 2018. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana UniCredit Bank a.d. Banja Luka za period 2019 - 2021. godine izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2019. godinu izrađenog u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2019. godinu
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provedenoj reviziji informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu od strane nezavisnog vanjskog revizora "Deloitte" d.o.o. Banja Luka
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2019. godinu
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će UniCredit Bank a.d. Banja Luka isplatiti svim zaposlenima za 2018. godinu
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2018. godinu
16. Razmatranje informacije Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija UniCredit Bank a.d. Banja Luka
17. Razmatranje informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.


Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan, 30.3.2019. godine.
Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka, prijedlog odluke i materijal o kojem će se odlučivati na Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka biće dostupan svim akcionarima u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci, u kancelariji Uprave Banke, na adresi Marije Bursać 7, svakim radnim danom od 8 do 16 časova.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka u Banjoj Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.


UniCredit Bank a.d. Banja Luka

 
Prečice: NBLB