Atos osiguranje a.d. Bijeljina saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos osiguranje a.d. Bijeljina

Broj: 2891/19
Datum: 26.02.2019.god

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj: V-2/19 od 26.02.2019. godine, a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Statuta "ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima


POZIV
ZA GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina

koja je zakazana za dan 29.03.2019. godine (PETAK), u sjedištu Društva u Bijeljini Ul. Filipa Višnjića 118, sa početkom u 12,00 časova
Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
• dva ovjerivača zapisnika,
• zapisničara,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Usvajanje Godišnjeg obračuna Društva za 2018.godinu
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018.godinu
6. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za 2018.godinu
7. Usvajanje Mišljenju ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2018.godinu
8. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o sprovođenju politike reosiguranja i saosiguranja Društva za 2018. godinu
8. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju u 2018.godinu i Internog revizora
9. Usvajanje izvještaja o Elaborata o popisu sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine
10. Usvajanje odluke o raspodjeli neto dobiti
11. Imenovanje ovlašćenog aktuara za 2019. godinu
12.Usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Okvira Programa korporativnog integriteta i pratećeg Akcionog plana i metodologije implementacije
13. Usvajanje Odluke o razrješenju Odbora za usklađenost, Glavnog službenika za usklađenost i Službenika za usklađenost
14. Razno

Obavještenje akcionarima:
Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, određen je 19.03.2019. godine, kao dan na koji je utvrđena lista akcionara Društva koji imaju pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine akcionara, a na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
Akcionari sa pravom glasa, ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko predstavnika - punomoćnika. Punomoćje dostaviti poštom na adresu „Atos osiguranje" a.d., ul. Filipa Višnjića 118., 76300 Bijeljina, sa naznakom ,,za organe upravljanja" ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za ovu sjednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionaru, odnosno njegovom punomoćniku, u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 08,00 - 15,00 časova.
Poziv je objavljen na internet adresi Banjalučke berze www.blberza.com.


UPRAVNI ODBOR
Predsjednik
Mikić Marko

 
Prečice: BROS