Elektrohercegovina a.d. Trebinje saziva 43. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MH ERS
Matično preduzeće a.d. Trebinje
ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Broj: 01-0112-NO-XIII-169-12/19. god.
Datum: 15.2.2019. god.
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor na XIII sjednici održanoj dana, 15.2.2019., donio je

ODLUKU
o sazivanju XLIII (četrdeset treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje
ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje

Četrdeset treća vanredna sjednica Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana, 15.3.2019.godine (petak), u prostorijama MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica jovana Raškovića br. 6., sa početkom u 11 časova.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela;
2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika XLII sjednice Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje za 2019 - 2021. godinu;
6. Donošenje odluke o izmjeni Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.

Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan, 5.3.2019. godine. Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda. U slučaju da se HIP (četrdeset treća) sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 22.3.2019. godine (petak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.

 

PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Anđelka Tamindžija, dipl. pravnik s. r.

 
Prečice: EKHC