Grawe osiguranje a.d. Banja Luka saziva 41. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Grawe osiguranje a.d. Banja Luka

Prema članu 22 Statuta Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva

XXXXI SJEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUKA

Sjednica se održava 12.03.2019. godine u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 14.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika XXXX Skupštine od 21.09.2018;
5. Usvajanje izvještaja odbora za reviziju;
6. Usvajanje izvještaja Komisije o godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2018.;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu;
8. Razmatranje izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2018. godinu;
9. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji računovodstvenih izvještaja GRAWE osiguranja a.d. Banja Luka za 2018. godinu
10. Usvajanje izvještaja o poslovanju GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
11. Odluka o usvajanju godišnjeg računa 2018. akcionarskog društva za osiguranje GRAWE Banja Luka;
12. Odluka o raspodjeli dobitka iz 2018. godine;
13. Odluka o isplati dividende.


Banja Luka, 08. Februar 2019.


Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 02.03.2019. godine.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić

 
Prečice: GRAW