Vodovod i komunalije a.d. Zvornik saziva 6. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod i komunalije a.d. Zvornik

Na osnovu člana 23. i 47. Statuta Akcionarskog društva „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik i odluke Nadzornog odbora, broj 177 od 24.1.2019. godine, Nadzorni odbor

SAZIVA

VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik koja će se održati dana 22.2.2019. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik, Karakaj 146/A Zvornik.
Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1.Izbor:
1.1.imenovanje radnih tijela;
2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3.Razmatranje i usvajanje odluke o zamjeni nekretnina.


Pozivaju se svi akcionari da lično ili preko punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine AD ,,VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Stručnoj službi AD ,,VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine zainteresovana lica mogu se upoznati u Upravi AD ,,VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik svakog radnog dana, počev od 25.2.2019. godine do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara u vremenu od 8,00 do 14,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 1.3.2019.godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Broj:178
Datum:24.1.2019.godine
Zvornik


V.d. predsjednika
Nadzornog odbora
Zoran Radosavljević, dipl.ekonomista

 
Prečice: RADZ