Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva 22. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11), člana 268. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" MP a. d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.6.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.2.2013. godine i broj: SA-18-08/14 od 13.6.2014. godine, Nadzorni odbor Društva na trideset trećoj sjednici održanoj dana, 28.1.2019. godine

SAZIVA
XXII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje
- ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Saziva se XXII vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 18.2.2019. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za brojanje glasova;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;
4. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2019. godinu;
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 2019 - 2021. godina;
6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča za 2019. godinu;
7. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE "Buk Bijela" d.o.o. Foča za period 2019 - 2021. godina i
8. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;

U slučaju da zakazana sjednica Skupštine akcionara ne bude održana dana, 18.2.2019. godine, ponovljeno zasjedanje biće održano dana, 25.2.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Prijedlozi odluka, kao i drugi materijali za sjednicu Skupštine akcionara, su dostupni akcionarima na oglasnoj tabli Društva, svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova, kao i na web stranici www.henadrini.com.

Pravo na učešće u radu i odlučivanju na XXII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima, a prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banjaluka, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 8.2.2019. godine.

Punomoć za zastupanje akcionara, kao i ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora da bude ovjerena od strane nadležnog organa.

Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica da, lično ili putem punomoćnika, odnosno, glasanja pismenim putem, učestvuju u radu XXII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektranena Drini" a.d. Višegrad.


Predsjednica
Nadzornog odbora
Maja Antić, dipl. inž. el.

 
Prečice: HEDR