Jugoprevoz a.d. Bileća saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

REPUBLIKA SRPSKA
AD "JUGOPREVOZ - BILEĆA"
BILEĆA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 17/18
Dana: 28.12.2018.

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 34. Statuta a.d."Jugoprevoz - Bileća" iz Bileće, Upravni odbor a.d. "Jugoprevoz-Bileća"

SAZIVA

Šesnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara a.d. "Jugoprevoz-Bileća" iz Bileće, koja će se održati dana, 4.3.2019. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela (verifikacione komisije i zapisničara);
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu;
6. Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2017. godinu;
7. Izbor nezavisnog revizora za 2019. godinu;
8. Razno.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Društvu. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruju svi akcionari preduzeća upisani u knjigu akcionara Preduzeća, koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka, izdata sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
VUJOVIĆ ZORAN, s. r.

 
Prečice: JGPB