Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti Holding
„Elektroprivreda Republike Srpske"
Matično preduzeće a.d. Trebinje
Zavisno preduzeće
"Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje
NADZORNI ODBOR
Broj: NO- XXII/8.2
Datum: 25.1.2019. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11, članova 267, 272, 277. stav 1. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 67/13 i 100/17, članova 35, 36, 39. i 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a saglasno članovima 12-14 Poslovnika o radu Skupštine Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje te saglasno Odluci Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO- XXII/8.2 od 25.1.2019. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

SAZIVA
I (prvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

koja će se održati dana, 11.2.2019. godine (ponedjeljak), u Trebinju, u maloj sali Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana, 27.12.2018. godine;
4. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2019. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2019 - 2021. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" d.o.o. Trebinje za 2019. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE "Dabar" d.o.o. Trebinje za period 2019 - 2021. godinu;
8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;
9. Razno.

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi dana, 11.2.2019. godine (ponedjeljak), ponovljeno će se održati dana, 18.2.2019. godine (ponedjeljak), u isto vrijeme, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan: 1.2.2019. godine (petak).
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 67/13 i 100/17].
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje. Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava], a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, Obala Luke Vukalovića broj 2 ili na telefaks broj +387 59 260 782.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.
Prijedlozi odluka koje se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova i u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET"-a, kancelarija br. 18. i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET"-a. Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.


Nadzorni odbor

 
Prečice: HETR