RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTe Ugljevik a.d. Ugljevik

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Broj: 1158/19.
Datum: 18.01.2019. godine

Na osnovu člana 34. stav 3 i stav 8, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, te Odluke Nadzornog odbora Preduzeća broj: 1157/19 od 18.01.2019. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na 23. sjednici održanoj dana 18.01.2019. godine, utvrđuje sledeći:

SAZIV
za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća koja će se održati dana 26.02.2018. godine
(utorak) u 12,00 časova

REDOVNA godišnja sjednica Skupštine akcionara održaće se dana, 26.02.2019. godine (utorak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća predložen je sledeći:

Dnevni red:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga Skupština,
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je predsjednik Skupštine;
- zapisničara - imenuje ga predsjednik Skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih predsjednik Skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Zapisnika u vezi sa Skupštinom akcionara od 24.12.2018. godine i Zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara održane 31.12.2018. godine;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 466/2019 od 11.01.2019. godine o realizaciji odluka i zaključaka sa treće vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 31.12.2018. godine;
6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu;
7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu;
8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2017. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;
9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2017. godinu;
10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu;
11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2017. godinu;
12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih kvalifikacija u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka za 2017. godinu;
13. Razmatranje Odluke o pokriću gubitka Preduzeća ostvarenog u 2017. godini;
14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2017. godini;
15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2017. godini;
16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2017. godini;
17. Razmatranje nekonsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2018. godinu;
18. Razmatranje konsolidovanog Rebalansa Plana poslovanja Preduzeća za 2018. godinu;
19. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu;
20. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019. godinu;
21. Razmatranje nekonsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019 - 2021. godinu;
22. Razmatranje konsolidovanog Plana poslovanja Preduzeća za 2019 - 2021. godinu;
23. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća;
24. Razmatranje Odluke o razrješenju 5 (pet) članova Nadzornog odbora Preduzeća zbog isteka mandata;
25. Razmatranje Izvještaja komisije za izbor tri člana Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju i donošenje odluke o imenovanju 5 (pet) članova Nadzornog odbora Preduzeća na mandat od 4 (četiri) godine i to:
- 3 (tri) člana ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju koji se imenuju po sprovedenom javnom konkursu;
- 1 (jednog) člana imenuje Penzijski rezervni fond (PREF) i
- 1 (jednog) člana imenuju akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća a sa najmanje 5% glasačkih prava;
26. Upoznavanje sa Informacijom broj: 492/19 od 11.01.2018. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;
27. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 16.02.2019. godine.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i „Euro Blicu" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.

Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 26.02.2019. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 05.03.2019. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.


VD PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Nenad Radović, dipl. pravnik

 


Prilog:Prečice: RTEU