JP Vodovod i kanalizacija a.d. Rogatica - u stečaju - Zaključuje se stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS broj 115/18

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu u likvidacionom postupku nad pravnim licem JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. - u stečaju, Rogatica, Preobraženska ulica bb, na ročištu održanom 16.11.2018. godine donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom u stečajnom postupku nad JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. - u stečaju, Rogatica, Preobraženska ulica bb, JIB 4400609950008.
2. Ovo rješenje objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli ovog suda.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, isto će se dostaviti Odjeljenju za registar ovog suda, kojem se nalaže brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra.
4. Obavještavaju se stečajni dužnik i stečajni upravnik da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju 15 dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Obrazloženje

Rješenjem ovog suda, broj: 61 0 St 009704 16 St, od 22.11.2016. godine, otvoren je stečajni postupak, a za stečajnog upravnika imenovan je Vlado Simović. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 102, od 1.12.2016. godine.
Na ispitnim ročištima ispitane su sve prijave potraživanja povjerilaca, utvrđene su sve obaveze stečajnog dužnika i formirana je konačna tabela povjerilaca stečajnog dužnika.
Utvrđena i priznata potraživanja povjerilaca višeg isplatnog reda su u iznosu od 49.811,00 KM i povjerilaca iz opšteg isplatnog reda u iznosu od 1.266.356,60 KM, a rezervisana sredstva u iznosu od 9.808,20 KM namijenjena su za pokriće troškova stečajnog postupka za potpisivanje ugovora sa kupcem i ulaska kupca u posjed 1.8.2018. godine do zaključenja stečajnog postupka. U toku stečajnog postupka ukupna isplaćena potraživanja višeg isplatnog reda su u iznosu od 49.811,00 KM ili 100% priznatog potraživanja, a povjerioci iz opšteg isplatnog reda namireni su u iznosu od 405.300,00 KM ili 32% priznatog potraživanja. Vrijednost unovčene imovine iznosi 274.654,20 KM, te je ostvaren prihod po osnovu obavljanja registrovane djelatnosti u iznosu od 977.606,00 KM, što čini ukupan prihod od 1.252.260,20 KM, ukupni obračunati troškovi nastali u toku stečajnog postupka iznose 34.670,00 KM, a dugovi stečajne mase iznose 752.671,00 KM, tako da su preostala sredstva za namirenje povjerilaca iznosila 464.919,20 KM.
Na Skupštini povjerilaca, održanoj 16.11.2018. godine, Skupština je prihvatila izvještaj stečajnog upravnika sa prijedlogom završne diobe. Dana 26.11.2018. godine, stečajni upravnik Sudu je podnio Izvještaj o završnoj diobi i dokaze o sprovedenoj završnoj diobi, te je prihvaćen prijedlog da se zaključi stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, shodno članu 185. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16, od 2.3.2016. godine), te je Sud, na osnovu navedenog, odlučio kao u izreci.


Stečajni sudija, Almina Oruč, s.r.


Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana objavljivanja Rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske" putem ovog suda. Žalba se podnosi u dva primjerka.


(61 0 St 009704 16 St-su)

 

 
Prečice: VKRO