Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo

Na osnovu člana 268., stav 4. "Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 127/08 i 58/09), čl. 25. i čl. 26. "Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima" ("Sl.glasnik RS" br. 100/11), člana 38. Statuta MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo, člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo i Odluke br. 073-UO/2018 Upravnog odbora (od 10.12.2018.), Upravni odbor ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo

SAZIVA
XV (petnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara MH "ERS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo koja će se održati 11.01.2019. godine (petak) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama preduzeća, ul. Vuka Karadžića 17. Istočno Sarajevo i predlaže se sledeći:

D N E V N I  R E D

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara ZD IRCE a.d,,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara ZD IRCE a.d.,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora GRANT THORTON d.o.o. Banja Luka o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ZD IRCE a.d. za 2017. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana ZD IRCE a.d. usklađenog sa integralnim akcionim planomnza otklanjanje nedostataka utvrđenih u izvještaju nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2017. godinu i prihvaćanje preporuka datih u Pismu rukovodstvu MH „ERS".
6. Razmatranje i usvajanje "Finansijskog izvještaja ZD IRCE a.d. za 2017. godinu",
7. Razmatranje i usvajanje "Izvještaja o poslovanju ZD IRCE a.d. za 2017. godinu",
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017.godine ZD IRCE a.d.,
9. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora ZD IRCE a.d za poslovnu 2017. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora ZD IRCE a.d.,
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja internog revizora o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica u 2017. godini.
12. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu ZD IRCE a.d.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 11.01.2019. godine (petak) ponovljena Skupština će se održati 18.01.2019. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasanja na skupštini ostvaruju akcionari lično ili zastupani po punomoćniku na osnovu izvještaja Centralnog registra na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 01.01.2019.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog dnevnog reda i materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnoj tabli.
ZD IRCE a.d. Istočno Sarajevo a u isti se može izvršiti uvid svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, soba br. 107.
Poziv za sazivanje XV (petnaeste) redovne Skupštine akcionara biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".


Predsjednik privremenog UO ZD IRCE a.d.
Dragan Lalović, dipl.el.inž.

 
Prečice: IZEN