Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka saziva 6. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJALUKA
Upravni odbor
Broj: 1- 4173/2018
Dana: 4.12.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banjaluka - Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda

SAZIVA
VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda

VI vanredna sjednjica Skupštine akcionara će se održati dana, 24.12.2018. godine (PONEDJELJAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banjaluka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- Komisije za glasanje
- dva ovjerivača zapisnika
- zapisničar
2. Izvještaj Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 29.5.2018. godine
4. Donošenje Odluke o prodaji dijela poslovne zgrade Zavoda za izgradnju a.d. Banjaluka (drugi sprat) a na osnovu procjene vrijednosti od strane ovlašćene institucije -vještaka
5. Tekuća pitanja.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana, 27.12.2018. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine biće dostupan svim akcionarima u kancelariji br. 415/ četvrti sprat poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja ovog poziva do 23.12.2018. godine od 10 do 13 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj. stanjem na dan, 14.12.2018. godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati pismenu punomoć za zastupanje. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog društva Zavoda, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica.
Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijave za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: ZIBL