JP Komus a.d. Gacko saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

JAVNO PREDUZEĆE "KOMUS" AKCIONARSKO DRUŠTVO GACKO
Broj: NO-582/18
Datum: 27.11.2018.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske ", broj: 75/04, 78/11), i člana 59. Statuta Društva, Nadzorni odbor JP "Komus" AD Gacko na sjednici održanoj 27.11.2018. godine

SAZIVA

14. (četrnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Javnog preduzeća "Komus" akcionarsko društvo Gacko, koja će biti održana dana, 28.12.2018. godine, (petak) u prostorijama Preduzeća, ulica Solunskih dobrovoljaca broj 56, Gacko, sa početkom u 9 časova.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa trinaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, Javnog preduzeća "Komus" akcionarsko društvo Gacko;
2. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za 2018. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja Društva za 2017. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za period od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine;
7. Razmatranje i donošenje odluke o pokriću poslovnog gubitka iz 2017. godine iz statutarnih rezervi;
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga teksta Etičkog kodeksa.

U slučaju da redovna sjednica Skupštine akcionara, ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 10.1.2019. godine u 9 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal se može izvršiti, svakog radnog dana, u vremenu od 8 do 14 časova, u pravnoj službi uprave preduzeća, u ulici Solunskih dobrovoljaca broj 56, Gacko.
Pozivaju se predstavnici opštine Gacko, Fonda za restituciju, Penzionog rezervnog fonda Republike Srpske i akcionari, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davalaca punomoći, mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u preduzeću.
Ovo pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara ste ostvarili na osnovu izvještaja Centralnog registra, na dan 18.12.2018. godine a u skladu sa članom 26. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 100/11).


Predsjednik
Nadzornog odbora
Radmilović Radomir

 

 
Prečice: KOMG