Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 34. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Aerodromi RS a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11), i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva, dana 05.12.2018. godine

SAZIVA
XXXIV (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
„Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka

Skupština će se održati 26.12.2018. godine (srijeda) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXIII (redovne) Skupštine akcionara,
4. Donošenje Odluke o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Društva i
5. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Društva.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 16.12.2018. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 27.12.2018. godine u 11 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

Datum: 05.12.2018. godine
Broj: 01-945/18

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Zoran Injac s.r.

 
Prečice: AERD